Om Tobias (Toby) Mbamalu

Utdanning

 

Tobias (Toby) Mbamalu er psykologspesialist med Cand.Psychol fra Universitetet i Oslo.

Han er medlem av Norsk Psykologforening. Han ble autorisert som psykolog i 1998 og ble spesialist i klinisk psykologi i 2008. Har videreutdanning i traumabehandling med sertifisering i EMDR.

I tillegg har han en Mastersgrad i management fra BI (1995) og har også deltatt på 3 måneder kurs i Social Entrepreneurship organisert av Oxford University i perioden 02.10.13 – 13.12.13 (online).

Erfaring

Toby har 19års bred kliniskerfaring fra poliklinikk, sengepost, skole og distriktpsykiatrisk senter (DPS). Dermed har han opparbeidet seg en bred kompetanse på utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske vansker.

Han har drevet psykoterapi over kortere og lengre tid med voksne, unge og barn med forskjellige sykdomsbilder. De siste årene har han jobbet som psykologspesialist på den tverrfaglige allmennklinikk C og på døgnavdeling ved Groruddalen DPS. Denne avdelingen ligger under Akershus universitetssykehus,- (Ahus) med arbeidsoppgaver som omfatter pasientbehandling, undervisning og veiledning av psykologistudenter i praksis ved poliklinikken. Han etablerte og ledet Stressmestringsgruppe på Skytta døgn ved Grorud DPS.

I en periode jobbet han som psykolog på Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) ved Telemarks Sentral Sykehus – TSS, nå Sykehuset i Telemark – HF.  Der drev han med klinisk behandling av dobbeltdiagnose pasienter, dvs. pasienter som sliter med både rusproblemer og psykiske lidelser.

Nevnes bør også hans erfaring innen skolevesenet som spesialpsykolog og rådgiver ved Skien Kommune Pedagogiske-Psykologiske-Tjenester (Skien PPT). Ansvarsområdet var sakkyndig utredning og vurdering av barn og unge med atferdsvansker, og med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring. Endelig nevnes miljøterapeutisk erfaring i arbeid med flyktninger/innvandrere, familier og ungdommer i barnevernsinstitusjoner.

I en fem-års-periode (2001-2006) var Toby fagkyndig medlem av utvalget for barnevernsaker ved Telemarks Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Han ble også oppnevnt som fagkyndig medlem av utvalget for barnevernsaker i Fylkesnemda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Akershus fra 20.03.2014 til og med 31.12.2016.

Toby har i mange år vært kulturveileder og har tidligere vært styremedlem i Forening for interkulturell psykologi. Har også vært leder for Telemark Innvandrerer Rådet. Med hans bakgrunn i psykologi og management, har han kompetanse og erfaring i stressmestring, utbrenthet, organisasjonsutvikling, implementering av effektiv multikulturell intervensjon i en organisasjon, personale utvikling, motivasjon og coaching.

Han kan tilbyr undervisning og veiledning innenfor et vidt spekter av problemstillinger. Områdene inkluderer multikulturalisme og konflikt håndtering i bedrifter, personale og teamutvikling. Han kan også bidra med utvikling av modeller og utprøving av prosjekter. Disse kan bidra til en vellykket samarbeid blant ansatte i multinasjonale selskaper og med barnevern